Privacy Statement & Cookiebeleid

Inleiding

Dit privacyreclement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Bonfait B.V. (hierna: Bonfait) in het kader van onze dienstverlening. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens. Bonfait bepaalt het doel waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt en de middelen waarmee deze verwerking plaatsvindt. Bonfait is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Bonfait B.V.

Faradayweg 2
7591 HD Denekamp
Tel: +31541-581900
E-mail: FG@bonfait.nl

 

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verwerken en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder andere dat Bonfait:

- u op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
- persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
- niet meer persoonsgegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
- passende beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen;
- u informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Bonfait Nederland B.V. worden verwerkt.

 Bovenstaande onderwerpen komen in dit privacyreglement onder andere aan bod.

 Verwerkingsdoeleinden en persoonsgegevens die Bonfait verwerkt

Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat deze benodigd zijn om onze producten en diensten aan te bieden. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als werknemer of als u gebruik maakt van onze diensten. U bent hiertoe niet verplicht. Sommige gegevens zijn echter noodzakelijk om onze diensten aan te kunnen bieden. De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Financiële gegevens (zoals een bankrekeningnummer) ten behoeve van het verwerken van betalingen
- BSN/Sofinummer
- Overige gegevens die u aan Bonfait verstrekt.

Wij verzamelen niet altijd alle bovenvermelde gegevens, omdat dat niet altijd nodig is.

De door uw verstrekte persoonsgegevens kunnen wij combineren met andere gegevens via externe (openbare) bronnen zoals de website van het bedrijf waar(voor) u werkt, het handelsregister en dergelijke.

Voor de volgende personen worden persoonsgegevens verwerkt die men zelf heeft afgegeven:
- Persoonsgegevens van werknemers
- Persoonsgegevens van klanten/afnemers
- Persoonsgegevens van leveranciers van zowel goederen als diensten
- Persoonsgegevens van bezoekers van onze website 

Bonfait verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens  op basis van toestemming van de betrokkene of als er een wettelijke, noodzakelijk of gerechtvaardigd belang bestaat voor de uitvoering van de overeenkomsten of procedures. Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- het aanbieden en/of verzenden van onze producten en diensten, en/of andere (gerichte) aanbiedingen en advertenties;
- het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met u;
- het afhandelen van betalingen en zo nodig inschakelen van een derde om vorderingen te innen;
- het contact opnemen met u in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, aanbiedingen en servicedoeleinden en om u te informeren over wijzigingen van onze producten en/of diensten;
- om goederen en diensten bij u af te leveren;
- het analyseren, verbeteren, beveiligen en/of onderhouden van onze website en technische systemen;
- het voldoen aan de op ons rustende wettelijke verplichtingen;
- het beoordelen van uw profiel in een sollicitatieprocedure.
- het opstellen van een profiel op basis waarvan wij (kunnen) vermoeden wat uw behoeften en/of interesses zijn en om daarop onze aanbiedingen en advertenties (aan u) op af te stemmen;
- het verstrekken en uitwisselen van gegevens aan en met derden in het kader van de uitvoering van overeenkomsten;
- het analyseren, verbeteren, beveiligen en/of onderhouden van onze website en technische systemen;
- het voldoen aan de op ons ons rustende wettelijke verplichtingen
- het uitvoeren van martkonderzoek en samenstellen van managementinformatie om onze (bedrijfs-) strategie, producten en diensten op af te stemmen;
- het aanbieden en/of verzenden van onze producten en diensten, en/of andere (gerichte) aanbied
 

Rechtsgronden voor de verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de doeleinden die hiervoor onder het kopje “Verwerkingsdoeleinden en persoonsgegevens die Bonfait verwerkt “zijn vermeld op basis van uw toestemming, omdat wij deze nodig hebben voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u en/of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben. 

Indien u als klant bij ons een product en/of dienst heeft afgenomen, dan kunnen wij u op grond van een gerechtvaardigd belang informeren over aanbiedingen of nieuws over vergelijkbare producten en/of diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van toestemming doen wij dat door middel van een verklaring of ondubbelzinnige actieve handeling van u. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient u uw wettelijke vertegenwoordiger toestemming te laten geven als de verwerking op basis van toestemming geschiedt. 

Indien wij op basis van toestemming uw gegevens verwerken, kunt u die toestemming op elk moment intrekken. Indien wij producten en/of diensten, nieuwsbrieven en/of e-mails sturen zonder dat wij daarvoor een overeenkomst met u hebben gesloten of eerder een overeenkomst met u hebben gesloten in het kader van een soortgelijk product en/of dienst, dan zullen wij op uw eerste verzoek deze producten en/of diensten, nieuwsbrieven en/of e-mails niet langer verstrekken.

 

Bewaartermijn

Bonfait bewaart uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor bovenstaande verwerkingsdoeleinden of om te kunnen voldoen aan de wettelijke (bewaar-) verplichtingen. De bewaartermijnen kunnen per specifiek geval verschillen. Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien wij daartoe van u opdracht krijgen en/of indien er geen wettelijke grondslag meer bestaat om deze persoonsgegevens te verwerken of te bewaren. 

Delen van gegevens met derden 

Bonfait deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen of nadat we nadrukkelijk toestemming hebben van u. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht of toegang hebben tot uw persoonsgegevens, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd en uw rechten op grond van de privacyregelgeving worden gewaarborgd. Deze verwerkers verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de verwerkingsdoeleinden zoals hiervoor vermeld. De verwerkers zijn niet gerechtigd om uw persoonsgegevens voor door hen zelf te bepalen doeleinden te gebruiken.

Bonfait blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Bonfait neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het e-mailadres: FG@bonfait.nl

De volgende maatregelen zijn onder andere genomen:

- Van persoonsgegevens die worden opgeslagen op servers op eigen locatie worden back-ups gemaakt zodat het verlies van persoonsgegevens wordt tegengegaan.
- De back-ups worden op een fysiek gescheiden veilige locatie bewaard.
- Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel.
- Bonfait maakt gebruik van beveiligde netwerkverbindingen.
- De gebouwen van Bonfait. zijn zowel zichtbaar als onzichtbaar beveiligd.
- Cameratoezicht in en rond de gebouwen/bedrijfsterrein van Bonfait.

Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor uw privacy zoveel mogelijk te beperken. Indien een dergelijk incident kan worden aangemerkt als een datalek, zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en ,indien nodig, bij de betrokkene(n) op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Hiervoor is een protocol Datalek opgesteld. 

Wat is een datalek?

Er is sprake van een datalek wanneer persoonsgegevens verloren raken of een onrechtmatige verwerking van deze gegevens niet kan worden uitgesloten. Onder een onrechtmatige verwerking kan onder meer het aanpassen en veranderen van, of onbevoegde toegang tot persoonsgegevens worden verstaan. Een hack waarbij gegevens over bedrijven of technische informatie wordt gestolen kan niet worden aangemerkt als datalek in de zin van de wet AVG.

Wanneer er sprake is van een datalek neemt Bonfait direct passende maatregelen om het datalek te stoppen. Vervolgens wordt gehandeld overeenkomstig het protocol Datalek.

Website

Ook ten aanzien van onze online diensten vinden wij de bescherming van persoonsgegevens belangrijk.

Voor het gebruik van deze diensten is het in het algemeen niet noodzakelijk dat u persoonsgegevens aan Bonfait verstrekt en/of dat er persoonsgegevens door Bonfait worden verwerkt. Wanneer de mogelijkheid zich toch voordoet, zal u om toestemming worden gevraagd. Ook hier geldt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden die hiervoor onder het kopje “Verwerkingsdoeleinden en persoonsgegevens die Bonfait verwerkt” zijn vermeld op basis van uw toestemming, omdat wij deze nodig hebben voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u en/of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben. Bonfait is verantwoordelijke voor de gegevensbescherming. 

Cookies

Google Analytics 

Bonfait maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te slaan en andere diensten aan te bieden met betrekking tot uw website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen van uw browser aan te passen; raadpleeg hiervoor de helpbestanden van uw browser. Dit kan wel invloed hebben op een correcte werking van de functionaliteiten van de website. U kunt ook de volgende link klikken om de Google Analytics Opt-out add-on te downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt voorkomen dat google gegevens verzamelt of gebruikt door de browser plug-in te downloaden en te installeren via de volgende link: Google tools

Voor meer informatie over het privacy beleid van Google inzake haar advertentienetwerk: www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Bonfait maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes data die worden geplaatst in/op (de browser van) uw computer, smartphone, tablet of andere gegevensdragers. Cookies kunnen uw gegevensdragers of de daarop opgeslagen bestanden niet beschadigen. De cookies worden door ons verzameld om een goed functioneerde website te kunnen effectueren, omdat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen kunnen worden onthouden. Ook kunnen cookies zorgen voor het optimaliseren van de website omdat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden.

De website van Bonfait maakt gebruik van sessiecookies. Bepaalde functies van de website slaan gegevens via deze cookies op (bijv. de navigatie en de beveiligde omgeving). Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer de browser gesloten wordt. Ze bevatten slechts een identificatienummer (Sessie-ID) waarmee de server de gebruiker kan herkennen bij een volgend bezoek. Tijdelijke cookies worden door vele servers gebruikt en vormen geen veiligheidsrisico.

Uw persoonsgegevens worden niet permanent opgeslagen. Tijdelijke gemaakte cookies geven het voordeel dat u eenmalig uw persoonsgegevens hoeft in te vullen voor de diverse formulieren op onze website.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies automatisch te accepteren. Deze instellingen kunt u zelf aanpassen in uw browser om cookies te weigeren of om geïnformeerd te worden wanneer er cookies gebruikt worden.

Als het gebruik van cookies is uitgeschakeld, gebruikt de server een zogenaamde sessie-ID tijdens een bezoek op de website om latere verzoeken van dezelfde persoon te identificeren. Deze persoons gegevens worden niet opgeslagen. De sessie-ID wordt verwijderd wanneer de toegang is beëindigd. 

Het recht op inzage, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens Afmelding van de nieuwsbrief

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bonfait. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Tevens heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking door Bonfait.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres: FG@bonfait.nl.    

Niet in alle gevallen hoeven wij aan uw verzoek te voldoen of uw bezwaar te honoreren. Daar kan bijvoorbeeld sprake van zijn indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat wij uw gegevens nodig hebben om tot uitvoering te geven aan een overeenkomst met u. Wij verwijzen u hiervoor naar de artikelen 15 tot en met 23 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wij zullen er zorg voor dragen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, schriftelijk (waaronder via e-mail) te reageren op uw verzoek. Indien wij uw verzoek niet honoreren, zullen wij u mededelen waarom wij dat niet doen.

Bonfait wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Gebruikers die onze e-mail-nieuwsbrief of andere reclame e-mails niet langer willen ontvangen, kunnen te allen tijde op de „Afmelden“-link klikken die onderaan elke e-mail staat. Daardoor ontvangt u in de toekomst verder geen berichten meer.

Wijziging van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Kijk daarom regelmatig op deze website of er veranderingen zijn opgetreden.

Vragen of klachten?

Indien u nog vragen heeft over de privacyverklaring van apetito.nlBonfait of als u uw gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen, dan kunt u een e-mail sturen aan info@bonfait.nl. De binnendienst van Bonfait zal dan zorgen voor een correcte afwikkeling van uw verzoek.

Om ervoor te zorgen dat er op toegezien wordt dat persoonsgegevens worden verwerkt zoals dat volgens de wet bedoeld is, heeft Bonfait een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Indien u klachten heeft over de wijze waarop Bonfait uw persoonsgegevens gebruikt en/of uitvoering heeft gegeven aan uw verzoek tot wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u deze functionaris bereiken via FG@bonfait.nl.

 

 

 

 

 

 

 

Twijfel niet, laat van je horen!